اطلاعیه روز تکریم بازنشستگان

روز تکریم بازنشستگان و تعیین بازنشسته نمونه

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 20 مرداد 1393

ادامه

اطلاعیه روز تکریم بازنشستگان

روز تکریم بازنشستگان و تعیین بازنشسته نمونه

تاریخ ثبت اطلاعیه:دوشنبه 20 مرداد 1393

ادامه

مشقت گرفتن وام

رئیس کانون کارگری بازنشستگان خراسان رضوی انتقاد کرد : بازنشستگان برای گرفتن وام با مشقت فراوانی روبرو می شوند .

تاریخ ثبت اطلاعیه:سه شنبه 3 تیر 1393

ادامه

Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi