تاریخچه

سازمانهای غیر دولتی می توانند تاثیرات کیفی زیادی بر نظام های اجتماعی داشته باشند، برای تشکیل فعالیت سازمانهای مذکور دلایل و ماموریتهای خاصی برشمرده اند که اهم آنها را می توان در موارد زیر خلاصه کرد
1- حضور و مشارکت نخبگان و فرهیختگان در تصمیم گیری ها و اجرای طرحها و برنامه ها
2- استفاده از خرد جمعی
3- استفاده از تجربیات گروههای مختلف در امر مربوط به خود
4- سازماندهی گروههای اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف اجتماعی و فرهنگی
5- کمک به دستگاههای تصمیم گیر با ارائه نظرات و دیدگاههای کارشناسی
6- انجام مطالعات و بررسی های علمی و کارشناسی در امور مربوط به گروه
7- نظارت بر عملکرد و اقدامات مسئولین مربوط و دستگاههای مرتبط
8- پیگیری سازمان یافته خواسته ها و انتظارات جهت حصول نتایج و اهداف مورد نظر

هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان خراسان رضوی:

قربانعلی رمضانی
محمدحسین دلقندی
علی اصغر رضائی
محمد درویشی
حسن راشد
محسن کیمیایی
ابوالقاسم حاجی پور
محمد عربی
عبدالکریم نیرومند
علیرضا قهرمانی
قربانعلی مقدسی

اهداف، منابع و ماخذ قانونی و جایگاه کانون در کشور

طبق اصل 26،29 و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای ماده 134 قانون کار و دستور العمل مصوب هیئت محترم وزیران به منظور حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی پیگیری جهت برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی از کارافتادگی خدمات بهداشتی درمانی مراقبتهای پزشکی وسایرموارد مربوط، این کانون تشکیل می شود و حوزه فعالیت کانون حوزه جغرافیایی استان میباشد
یکی از اصلی ترین وظایف کانون ها شناسایی مشکلات و مسایل بازنشستگان و دسته بندی آنها و انتقال به مراجع ذیربط که میتوانند زمینه پیدایی راه حلهای مناسب را فراهم سازد که در این راستای از نظرات کارشناسانه و خردمندانه مسایل و مشکلات جمعیت تحت پوشش نیز ازعمده مسئولیت های کانون های بازنشستگی بشمار می آید

وظایف اساسی و عام کانون:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی کانون های استان
2- تعین و اعزام نماینده به مراجع قانونی
3- تشکیل کمیته های مختلف تخصصی و استفاده از کارشناسان و مشاوران به منظور بهبود امور مربوط به بازنشستگان
4- همکاری با سایر تشکلات کارگری قانونی
5- همکاری با سازمان کار و سازمان تامین اجتماعی در جهت پیشبرد بهتر مسایل مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران


Copyright 2016. All rights reserved by bazneshasteha.com
Powered By: Kanon.OstanKhorasanRazavi